ENGLISH

Hội đồng khoa

TT

Họ tên

Chức vụ

1

TS. Đoàn Minh Thủy

Trưởng khoa

2

ThS. Lương Thế Dũng

Phó trưởng khoa

3

TS. Hoàng Nhật Hiếu

Phó trưởng khoa

4

ThS. Nguyễn Văn Lễ

Trường bộ môn

5

ThS. Trần Thế Nam 

Trưởng bộ môn

6

ThS. Hồ Anh

Trưởng bộ môn

7

TS. Nguyễn Minh Vương