ENGLISH

Seminar

Khoa Vật lý tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề năm 2016 (Seminar), cụ thể như sau:

          Thời gian tổ chức: 08 giờ 00, Thứ bảy, ngày 26/3/2016.

          Địa điểm: Phòng bộ môn Khoa Vật lý

          Thành phần: Toàn thể cán bộ, viên chức của Khoa và những thành viên quan tâm.

          Chủ trì: ThS. Lê Thị Thảo Viễn – Giảng viên bộ môn Vật lý đại cương

          Chủ đề seminar:

          “Trọng lực”