ENGLISH

Đảng - Chính quyền - Công đoàn

kvatly gửi vào T4, 06/01/2016 - 02:23
Khoa Vật lý tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề năm 2016 (Seminar), cụ thể như sau:
kvatly gửi vào T2, 05/23/2016 - 05:07
*CÁC BIỂU MẪU THI THĂNG HẠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH* *DOWNLOAD TẠI ĐÂY  [1]* [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/PHU%20LUC%20THI%20THANG%20HANG.rar
kvatly gửi vào T5, 05/19/2016 - 02:29
MẪU KÊ KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC [1]   [1] http://kvatly.qnu.edu.vn/sites/default/files/MAUTOMTATTHANHTICH%20KYNIEMCHUONG2016.docx
kvatly gửi vào T5, 04/14/2016 - 08:04
          Khoa Vật lý tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề năm 2016 (Seminar), cụ thể như sau:

Trang